Hướng Dẫn DDos Bằng VNC

Video Hướng Dẫn : https://www.youtube.com/watch?v=hSTv8CgIc90
Lệnh DDos :
sudo apt-get update
sudo apt-get install xorg lxde-core tightvncserver
tightvncserver :1
tightvncserver -kill :1

tightvncserver :1
Xem không hiểu thì ghi dưới phần " Nhận Xét " nhé !
File DDos Py : http://upfile.vn/IgIgAqXmKQXt/ca-py.html
File DDos Txt :http://upfile.vn/FqXmKQXtjdLg/ca-txt.html

Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin