Path file config một số code


Vbulletin: public_html/includes/config.php
PHPBB: public_html/config.php
Joomla: public_html/configuration.php
WordPress: public_html/wp-config.php
ibp: public_html/conf_global.php
php-fusion: public_html/config.php
Smf: public_html/Settings.php
phpnuke: public_html/html/config.php
Xoops: public_html/mainfile.php
ZenCart: public_html/includes/configure.php
setidio: public_html/datas/config.php
Discuz: public_html/config/config_ucenter.php
Bo-Blog: public_html/data/config.php
Nukeviet: public_html/config.php
Drupal: public_html/sites/default/settings.php
Textpattern: public_html/textpattern/config.php
Serendipity: public_html/serendipity_config_local.inc.php
Pligg CMS: public_html/libs/dbconnect.php
Pivotx: public_html/pivotx/includes/minify/config.php

Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin