TUT UNLOCK FAQ MD VỀ TRONG NGÀY - LÊ VĂN HIẾU. TUT UNLOCK FAQ MD VỀ TRONG NGÀY BY YINMAX
. Bước 1 : Các bạn mở Hola Fake IP ( Xô-ma-li )
. Bước 2 : Fake 1 cái CMND!!
. Bước 3 : Truy cập vào từng link dưới này
Đã bị vô hiệu hóa - Không đủ điều kiện : https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
Fake ngôn ngữ Mỹ
-Hello team Facebook! Account Disabled I'm due to have a certain confusion about account lockout, this is my ID card form a government offer, expect a team to check out and reactivate the account. Thank you team Facebook
. Confirm Your Identity With Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
Fake ngôn ngữ Nhật
-チームのFacebookこんにちは!アカウントを無効には、私はこれが私のIDカードをチェックアウトしてアカウントを再開するためにチームを期待し、政府の申し出を形成され、アカウントのロックアウトに関する特定の混乱を持っているに起因するんです。あなたはFacebookを利用してチームありがとう
. Xác nhận danh tính của bạn bằng giấy tờ tùy thân : https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
Fake ngôn ngữ Hàn
-팀 페이스 북 안녕하세요! 나는 계정 잠금에 대한 특정 혼란을 할 예정이야 계정 사용 안 함이 내 ID 카드, 정부의 서비스를 형성 체크 아웃 계정을 활성화하기 위해 팀을 기대합니다. 당신은 페이스 북 팀 감사합니다

 Hoặc

UNLOOK TẦM 6h -8h Hoặc 14h -15h 30p NHA
BƯỚC 1 FAKE 1 CMND MAX CHUẨN TRÙNG INFO ACC
BƯỚC 2 FAKE IP HY LẠP NN ĐÀI LOAN https://zh-tw.facebook.com/help/contact/319547548123767
TỰ ĐIỀN RỒI UP CMND HÓNG 3P SAU CASE 767 NÓ ĐÓNG THÌ CÁC BẠN GIỮ NGUYÊN IP + NN
VÀO LINK https://zh-tw.facebook.com/help/contact/183000765122339

Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin