[AutoIt] Hộp thoại thông báo với hiệu ứng trượt - Lê Văn HiếuChia sẻ mã nguồn AutoIt tham khảo - tạo hộp thoại thông báo với hiệu ứng trượt (từ dưới lên). Đây là hiệu ứng hiển thị thông báo thường gặp trong các trình diệt virus. Hiệu ứng này được tạo ra bằng cách kết hợp vòng lặp, tọa độ và hàm WinMove. Xem demo và tải mã nguồn tham khảo ở dưới nhé!
#region
#AutoIt3Wrapper_UseUpx=Y
#AutoIt3Wrapper_Compression=4
#AutoIt3Wrapper_Icon=E:\wamp\www\favicon.ico
#AutoIt3Wrapper_Res_Comment=Coded by Juno_okyo
#AutoIt3Wrapper_Res_Description=Coded by Juno_okyo
#AutoIt3Wrapper_Res_Fileversion=1.0.0.0
#AutoIt3Wrapper_Res_ProductVersion=1.0.0.0
#AutoIt3Wrapper_Res_LegalCopyright=(c) 2014 by Juno_okyo's Blog
#AutoIt3Wrapper_Res_Field=ProductName|Juno_okyo's Production
#AutoIt3Wrapper_Res_Field=ProductVersion|1.0.0.0
#AutoIt3Wrapper_Res_Field=CompanyName|J2TeaM
#endregion
; Includes
#include <Misc.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
; Only One Instance
_Singleton(@ScriptName)
; Options
#NoTrayIcon
Opt('WinTitleMatchMode', 2)
Opt('GUIOnEventMode', 1)
Opt('GUICloseOnESC', 0)
; Script Start - Add your code below here
slideUp_Dialog('Tool Óc Chó', 'Hello, Mình Là Con Cặc!')
While 1
        Sleep(100)
WEnd
Func slideUp_Dialog($title, $message)
        Local $desktopH = @DesktopHeight, $desktopW = @DesktopWidth
        Local $width = 285, $height = 236
        Local $x = $desktopW - ($width + 12)
        #Region ### START Koda GUI section ### Form=
        Global $MainForm = GUICreate($title, $width, 165, $x, $desktopH, -1, BitOR($WS_EX_TOPMOST,$WS_EX_WINDOWEDGE),WinGetHandle(AutoItWinGetTitle()))
        GUISetFont(12, 400, 0, "Arial")
        GUISetOnEvent($GUI_EVENT_CLOSE, "slideDown_Dialog")
        GUISetOnEvent($GUI_EVENT_MINIMIZE, "slideDown_Dialog")
        Local $Edit = GUICtrlCreateEdit($message, 0, 0, 284, 164, BitOR($GUI_SS_DEFAULT_EDIT,$ES_READONLY))
        GUICtrlSetState(-1, $GUI_FOCUS)
        GUISetState(@SW_SHOW)
        #EndRegion ### END Koda GUI section ###
        For $i = 0 To $height Step + 5
                WinMove($MainForm, '', $x, $desktopH - $i)
                Sleep(1)
        Next
EndFunc
Func slideDown_Dialog()
        For $i = 255 To 0 Step - 10
                WinSetTrans($MainForm, '', $i)
                Sleep(1)
        Next
        Exit

EndFunc

Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin