Thu thập thông tin - Part 11: Thu thập thông tin với DMitry

DMitry (Deepmagic Information Gathering Tool) là một công cụ có trong kalilux, backtrack. Chức năng cơ bản của Dmitry cho phép thu thập thông tin về một máy chủ như IP, subdomain, TCP port...

Trước tiên trên cửa sổ lệnh chúng ta gõ:  dmitry để xem các options của nó:

Deepmagic Information Gathering Tool
"There be some deep magic going on"
Usage: dmitry [-winsepfb] [-t 0-9] [-o %host.txt] host
  -o     Save output to %host.txt or to file specified by -o file
  -i     Perform a whois lookup on the IP address of a host
  -w     Perform a whois lookup on the domain name of a host
  -n     Retrieve Netcraft.com information on a host
  -s     Perform a search for possible subdomains
  -e     Perform a search for possible email addresses
  -p     Perform a TCP port scan on a host
* -f     Perform a TCP port scan on a host showing output reporting filtered ports
* -b     Read in the banner received from the scanned port
* -t 0-9 Set the TTL in seconds when scanning a TCP port ( Default 2 )
*Requires the -p flagged to be passed
1. Tìm kiếm thông tin domain qua whois lookup
dmitry -w target
2. whois lookup thông qua địa chỉ IP

dmitry -i <IP>
3. Lấy thông tin từ netcraft.com

dmitry -n target
4. Scan subdomains

dmitry -s target

5. Tìm kiếm địa chỉ email

dmitry -e target

6. Scan TCP Port
dmitry –p target 

7.  Read in the banner received from the scanned port

dmitry –b target

Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin