Những Code Làm Ma Trận Bằng Notepad !

CODE LÀM MA TRẬN 1 @echo off Pause color 0a mode 1000 :matrix echo %random%%random%%random%%random%%random%­%random%%random%%random%%random%%random%­%random%%random%%random%%random%%random%­%random%%random%%random%%random%%random%­%random%%random%%random%%random%%random%­%random%%random%%random%%random%%random%­%random%%random%%random%%random%%random%­%random%%random%%random%%random%%random%­%random%%random%%random%%random%%random%­%random%%random%%random%%random%%random%­%random%%random%%random%%random%%random%­%random% goto matrix - CODE LÀM MA TRẬN 2 @echo off color 0a echo Hi everybody echo If you like this Matrix? Press Enter pause>nul Title The Matrix :cmd ping http://www.vietlq.com -n2>nul echo 0 echo 1 ping http://www.vietlq.com -n2>nul 0 1 echo 1 1 echo 0 ping http://www.vietlq.com -n2>nul echo 1 1 echo 0 ping http://www.vietlq.com -n2>nul 1 0 1 echo 1 ping http://www.vietlq.com -n2>nul echo 0 echo 1 1 1 echo 0 ping http://www.vietlq.com -n2>nul 1 1 1 echo 1 echo 0 1 ping http://www.vietlq.com -n2>nul 0 echo 1 echo 0 1 0 0 0 0 ping http://www.vietlq.com -n2>nul 1 echo 1 echo 0 ping http://www.vietlq.com -n2>nul 1 echo 0 1 echo 0 0 echo 1 1 ping http://www.vietlq.com -n2>nul 0 0 echo 1 1 echo 0 0 echo 1 0 1 ping http://www.vietlq.com -n2>nul echo 0 1 0 echo 0 1 0 echo 1 0 1 goto :cmd - CODE LÀM MA TRẬN 3 @echo off color 0a echo Hi everybody echo If you like this Matrix? Press Enter pause>nul Title The Matrix :cmd ping http://www.vietlq.com -n2>nul echo 0 echo 1 ping http://www.vietlq.com -n2>nul 0 1 echo 1 1 echo 0 ping http://www.vietlq.com -n2>nul echo 1 1 echo 0 ping http://www.vietlq.com -n2>nul 1 0 1 echo 1 ping http://www.vietlq.com -n2>nul echo 0 echo 1 1 1 echo 0 ping http://www.vietlq.com -n2>nul 1 1 1 echo 1 echo 0 1 ping http://www.vietlq.com -n2>nul 0 echo 1 echo 0 1 0 0 0 0 ping http://www.vietlq.com -n2>nul 1 echo 1 echo 0 ping http://www.vietlq.com -n2>nul 1 echo 0 1 echo 0 0 echo 1 1 ping http://www.vietlq.com -n2>nul 0 0 echo 1 1 echo 0 0 echo 1 0 1 ping http://www.vietlq.com -n2>nul echo 0 1 0 echo 0 1 0 echo 1 0 1 goto :cmd ------Tất cả Code Trên đều lưu dưới dạng ( .bat ) , Encoding Là ( UTF-8 ) !

Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin