Những Code Làm Ma Trận Bằng Notepad

- CODE LÀM MA TRẬN 1
@echo off
Pause
color 0a
mode 1000

:matrix
echo %random%%random%%random%%random%%random%­%random%%random%%random%%random%%random%­%random%%random%%random%%random%%random%­%random%%random%%random%%random%%random%­%random%%random%%random%%random%%random%­%random%%random%%random%%random%%random%­%random%%random%%random%%random%%random%­%random%%random%%random%%random%%random%­%random%%random%%random%%random%%random%­%random%%random%%random%%random%%random%­%random%%random%%random%%random%%random%­%random%
goto matrix

- CODE LÀM MA TRẬN 2
@echo off
color 0a
echo Hi everybody
echo If you like this Matrix? Press Enter
pause>nul
Title The Matrix
:cmd
ping http://www.vietlq.com -n2>nul
echo 0
echo 1
ping http://www.vietlq.com -n2>nul 0 1
echo 1 1
echo 0
ping http://www.vietlq.com -n2>nul
echo 1 1
echo 0
ping http://www.vietlq.com -n2>nul 1 0 1
echo 1
ping http://www.vietlq.com -n2>nul
echo 0
echo 1 1 1
echo 0
ping http://www.vietlq.com -n2>nul 1 1 1
echo 1
echo 0 1
ping http://www.vietlq.com -n2>nul 0
echo 1
echo 0 1 0 0 0 0
ping http://www.vietlq.com -n2>nul 1
echo 1
echo 0
ping http://www.vietlq.com -n2>nul 1
echo 0 1
echo 0 0
echo 1 1
ping http://www.vietlq.com -n2>nul 0 0
echo 1 1
echo 0 0
echo 1 0 1
ping http://www.vietlq.com -n2>nul
echo 0 1 0
echo 0 1 0
echo 1 0 1
goto :cmd

- CODE LÀM MA TRẬN 3
@echo off
color 0a
echo Hi everybody
echo If you like this Matrix? Press Enter
pause>nul
Title The Matrix
:cmd
ping http://www.vietlq.com -n2>nul
echo 0
echo 1
ping http://www.vietlq.com -n2>nul 0 1
echo 1 1
echo 0
ping http://www.vietlq.com -n2>nul
echo 1 1
echo 0
ping http://www.vietlq.com -n2>nul 1 0 1
echo 1
ping http://www.vietlq.com -n2>nul
echo 0
echo 1 1 1
echo 0
ping http://www.vietlq.com -n2>nul 1 1 1
echo 1
echo 0 1
ping http://www.vietlq.com -n2>nul 0
echo 1
echo 0 1 0 0 0 0
ping http://www.vietlq.com -n2>nul 1
echo 1
echo 0
ping http://www.vietlq.com -n2>nul 1
echo 0 1
echo 0 0
echo 1 1
ping http://www.vietlq.com -n2>nul 0 0
echo 1 1
echo 0 0
echo 1 0 1
ping http://www.vietlq.com -n2>nul
echo 0 1 0
echo 0 1 0
echo 1 0 1
goto :cmd
------Tất cả Code Trên đều lưu dưới dạng ( .bat ) , Encoding Là ( UTF-8 ) !
Bài Viết Do :Lê Hiếu ( Hiếu M-TP )
Thân ! Chúc Các Bạn Vui Vẻ !


1 nhận xét:

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin